Szolgálati Igazgatási és Ügyviteli Osztály

Az Igazgatóság Szolgálati Igazgatási és Ügyviteli Osztálya osztály jogállású szervezeti egység, vezetője a szolgálati igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó, osztályvezető jogállású köztisztviselő.

Feladata különösen:

 • figyelemmel kíséri a szakmai területet érintő jogszabályváltozásokat, véleményezi a szolgálati területet érintő joganyagokat;
 • gondoskodik a szolgálati területet érintő belső normák szükség szerinti felülvizsgálatáról, illetve kidolgozásáról;
   
 • gondoskodik a nyomtatványok tárának vezetéséről, a nyomtatványok időszakos felülvizsgálatáról, aktualizálásáról, valamint a szakmai és jogi egyeztetéseknek megfelelően elkészített, szignált nyomtatvány illetékes szervezeti egységhez történő megküldésével kezdeményezi az új nyomtatvány gyártását;
   
 • közreműködik a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint az osztályon megüresedett státuszhely betöltésére pályázó köztisztviselő felvételi eljárás keretében történő kiválasztásában;
   
 • gondoskodik a szolgálati igazgatóhelyettes részvételével tartott értekezletek előkészítéséről;
   
 • közreműködik a szolgálati igazgatóhelyettes szakmai irányításával kapcsolatos anyagok, jogszabályi kötelezettségen alapuló beszámolók elkészítésében;
   
 • rendszeresen beszámol a feladatkörébe tartozó feladatok helyzetéről, tapasztalatairól, elkészíti a szükséges jelentéseket, feljegyzéseket, javaslatokat;
   
 • ellátja a szolgálati igazgatóhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek közötti szakmai feladatokat érintő koordinációt.


Az igazgatási feladatai:

 • egyedi ügyekben az Igazgatósághoz írásban benyújtott kérelmek, beadványok alapján tájékoztatás a közterület-felügyelői intézkedésekkel összefüggő eljárásokról;
   
 • az Igazgatóság hatáskörébe vagy illetékességébe nem tartozó ügyek áttétele;
   
 • a szakmai tárgyú válaszlevelek előkészítése, az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos jogszabály módosítási javaslatok szakmai előkészítésében való részvétel, a szakanyagok tervezeteinek véleményezése;
   
 • az együttműködési megállapodásokból fakadó feladatok nyilvántartása, figyelemmel kísérése, az új együttműködési megállapodások előkészítése;
   
 • a közterület-használattal kapcsolatos nyilvántartási, ügyintézési feladatok ellátása;
   
 • a szolgálati területen felmerülő szerződések előkészítésének szakmai tartalom meghatározásával történő kezdeményezése, a teljesítés igazolások elkészítése;
   
 • a szolgálati igazgatóhelyettes részvételével tartott értekezletek emlékeztetőinek elkészítése.

 

Az ügyviteli, ügyintézői feladatai:

 • az Igazgatóság elektronikus adatrögzítő és ügyfeldolgozó feladatainak ellátása;
   
 • a közterület-felügyelők által megtett intézkedések nyomtatványainak az elektronikus nyilvántartásnak megfelelően történő átvétele és kezelése, a revízió ellátása, szakmai álláspont kialakítása azok megfelelősségéről, ügyfeldolgozásra bocsátásáról;
   
 • a helyszíni bírságok központi nyilvántartó rendszerekbe történő rögzítése;
   
 • a közterület-felügyelők által kiszabott bírság esetén fizetési felszólító levél kiküldése, valamint jogszabályban meghatározott esetekben szabálysértési, közigazgatási, végrehajtási vagy behajtási eljárás kezdeményezése;
   
 • a közterület-felügyelők által megtett közvetlen eljárás kezdeményezések továbbítása a szabálysértési eljárás vagy a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása érdekében;
   
 • a közúti közlekedési előéleti pontok nyilvántartásba vétele érdekében adatközlők továbbítása az illetékes hatóság felé;
   
 • a közterület-felügyelői intézkedésekhez tartozó befizetések kezelése, nyilvántartásban történő rögzítése, valamint az intézkedésekhez kapcsolódó visszautalások előkészítése;
   
 • a közterület-felügyelői intézkedésekhez tartozó statisztikai adatok kezelése, adatszolgáltatás közérdekű adatigénylés esetén;
   
 • folyamatos kapcsolattartás a rendszert üzemeltető Infokommunikációs szervezeti egységgel, a felmerülő problémákat jelzése;
   
 • az Infokommunikációs Szolgáltatási Önálló Csoporton keresztül folyamatos munkakapcsolatot tart a közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatlekérések körében az adatszolgáltatóval és igazolja a havi adatlekérési elszámolást;
   
 • szakmai területen felmerülő jogalkalmazási kérdés esetén állásfoglalás kérése a jogszabály-előkészítésében illetékes szervtől;
   
 • javaslattétel a döntésre jogosult vezető beosztású köztisztviselő részére, a közterület-felügyelői intézkedés hivatalból vagy kérelemre történő felülvizsgálatára, valamint egyes intézkedések jogszabályban előírt hatályon kívül helyezésére;
   
 • az Igazgatóságra érkező, a közterület-felügyelői, természetvédelmi őri intézkedésekkel összefüggő panaszok áttétele az eljárásra jogosult (közigazgatási vagy szabálysértési) hatóság részére;
   
 • a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem, igazolási kérelem ügyek döntésre történő előkészítése;
   
 • kapcsolattartás konkrét ügyekben az ügyviteli feladataival összefüggésben feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóságokkal;
   
 • hatósági megkeresés alapján adatközlés teljesítése;
   
 • a hatóságoktól szabálysértési, közigazgatási vagy büntető ügyben érkező, a közterület-felügyelő által készített képfelvétel kiadására irányuló megkereséseinek vizsgálata, a képfelvétel kiadását, vagy a kiadást megtagadó döntés előkészítése;
   
 • a képfelvételen szereplő személy kérelmére jogainak érvényesítése érdekében indított eljáráshoz benyújtott képfelvétel-kiadási kérelem vizsgálata, a képfelvétel kiadását, vagy a kiadást megtagadó döntés előkészítése;
   
 • a bíróságnak az intézkedés hatályon kívül helyezéséről szóló döntésének rögzítése;
   
 • kiadmányozásra előkészíti:
   -  a tájékoztatást az Igazgatóság által kezelt személyes adatokról;
   -  az érintett tájékoztatásának megtagadására irányuló döntést;
   -  kérelemre vagy törvényben meghatározott egyéb ok miatt a kezelt adat módosításának, törlésének engedélyezését;
   -  az ügyfél részletfizetési, méltányossági, valamint egyéb kérelmére adott válaszleveleket;
   -  az intézkedés hatályon kívül helyezéséről szóló tájékoztatást;
   -  a feljelentés-kiegészítéseket;
   
 • a járműelszállítás adminisztrációs feladatainak ellátása, valamint a jármű értékesítésével kapcsolatos ingóárverési ügyek intézése;
   
 • az e-mailen, telefaxon érkező, tényadatokra irányuló kérdésekre a válaszadás megszervezése;
   
 • e-mailen, telefaxon érkező beadvány kezelése;
   
 • az ügyfél által személyesen benyújtott beadvány átvétele, valamint a szóban előterjesztett panasz, közérdekű bejelentés, kérelem felvétele;
   
 • a helyszíni bírságoláshoz kapcsolódó postai átutalási megbízás pótlása, kiadása;